Aydınlatma Metni

……………………………………………………………………… 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Aydınlatma Metni 

 

1. Aydınlatma Metni  

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun doğrultusunda her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetinin yürütülmesi amacıyla …………………………………………………………………. ("Kidsnook") tarafından hazırlanmıştır. 

Tanımlar: 

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında, içerikten aksi anlaşılmadıkça, aşağıda tanımlanan kelime ve ifadeler belirtilen anlamı taşıyacaktır: 

 • "Üye" Web sitemiz aracılığıyla kayıtlı hesabı olan Üyeyi ifade eder. 

 • "Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. 

 • "KVKK" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ifade eder. 

 • "Yürürlük Tarihi" 20.01.2021 

 • "İş ortakları" hizmetlerin sağlanabilmesi için çalışılan üçüncü kişileri ifade eder. 

 • "Veri TabanıÜyelerimizin Kişisel Verisinin bulunduğu veri tabanını ifade eder. 

 • "Web sitesiwww.kidsnook.com adresini ifade eder. 

 • "Hizmet" her türlü ortamda üretilen fikir ve sanat eserlerinin internet üzerinden yayın, satış ve pazarlamasının yapılması hizmetini ifade eder. 

2. İşlenen Kişisel Veriler: 

Üyemiz olabilmeniz ve Hizmet'lerimizden yararlanabilmeniz için tarafımıza kayıt esnasında birtakım Kişisel Veri sağlamanız gerekmektedir. Topladığımız Kişisel Verileriniz; 

 • Kimlik(ad-soyad, doğum tarihi.) 

 • İletişim(adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no) 

 • Lokasyon(bulunduğu yerin konum bilgileri) 

 • Müşteri İşlem(çağrı merkezi kayıtları, fatura, sipariş bilgisi, talep bilgisi) 

 • İşlem Güvenliği(IP adresi bilgileri, web sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri) 

 • Pazarlama(alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler) 

 • Kullanıcı Yorumları(kullanıcı tarafından belirlenecek veri türleri) 

içermektedir. 

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir. 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Web sitemizin kullanımı için sağladığınız Kişisel veriler, KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir: 

 • Sipariş almak, 

 • Ürün ve hizmetleri sunmak, 

 • Ürün ve hizmetleri geliştirmek, 

 • Sistemsel sorunların çözümü, 

 • Ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, 

 • Önceden onay verilmesi halinde; siparişler, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, 

 • Alıcıya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacı 

 • Üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin şirketimiz adına yerine getirilmesi 

 • Hukuki süreçlerin ve resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası 

4. Kişisel Verilerin Aktarımı 

Toplanan kişisel verileriniz; 3. Maddede detayları verilen ve KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, ilgili kişilerin ve kişisel verilerin hukuki, ticari ve teknik güvenliğinin teminin sağlanması, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişilerin en yüksek faydayı elde edebilmesi amaçlarıyla İş Ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlara ve özel kişilere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

5. Toplanan Tarama Bilgileri (Cookies) 

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı deneyimini artırmak için çerez (cookie) kullanıyoruz. Çerez, bir web sitesinin kullanıcısının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır ve daha önce web sitemizi ziyaret edip etmediğinizi tespit etmemizi sağlar. Çerezleri, web sitemizi kullanırken, aktivitelerinizi, tarama ve alışveriş alışkanlıklarınızı inceleyerek, tecrübenizi kişiselleştirerek web sitemizi kullanımınızı kolaylaştırmak ve sizlere en iyi tecrübeyi yaşatabilmek için kullanıyoruz. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde aşağıda belirtilen veriler toplanmaktadır: 

Kullandığınız tarayıcıya ilişkin bilgiler: 

 • Kullandığınız işletim sistemine ait bilgiler, 

 • Kullandığınız cihaza ait bilgiler, 

 • Site içi Üye davranışları, 

 • IP adresiniz, 

 • Lokasyon bilgileri, 

 • Görüntülediğiniz, tıkladığınız bağlantılar (hyperlinks) 

ibarettir. 

Web sitemizi kullanırken toplanan çerezlere ilişkin detaylı Çerez Politikası metninden ulaşabilirsiniz. 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tarafımıza iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre sizlere en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak geri dönüş sağlanacaktır. Ancak, 10 Mart 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 6.maddesi uyarınca işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen ücret alınacaktır. KVKK madde 11 kapsamında kişisel veri sahipleri; 

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK madde 11'de belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Başvuru Formu kvkk@.....................com aracılığıyla veya formun ıslak imzalı bir örneğini …………………………………………………………………………………………………./İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü gönderim ile iletebilirsiniz.  

7. Kişisel Verilerin Korunması 

Bize sağlamış olduğunuz Kişisel verilerinizi, kaybetme, değiştirme, ifşa işlemelerinden korumak için makul fiziksel ve teknik tedbirleri almış olmakla birlikte, hiçbir web sitesinin, internet iletiminin, bilgisayar sisteminin veya kablosuz bağlantının tamamen güvenli olmadığının tarafınızca bilinmesi ve Web Sitesi kullanımının bu bilinçle gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.